SANGEMON

Ga shaku sho zo sho aku go.
Kai yu mu shi ton jin chi.
Ju shin ku i shi sho sho.
Is-sai go kon kai san-ge.

¬ródło: Sutra Book, Soto Shu Shumucho, Tokyo 1982