Takkesage

Dai sai ge dap-puku.
Mu so fuku den e.
Hi bu nyo rai kyo.
Ko do sho shu jo.


¬ródło: "Soto Shu Shumucho", printed by Kinko Printing Co., Ltd., Tokyo, Japan 1986